iHove

Regular price R 600.00

IHove. Lento ezimbili engiziphethe esandleni ibizwa nge hove . Ziyavikela, zivikela imimoya emibi , zivikela ukuthi idlozi lingathwetshulwa, zivikela engozini, inhlanhla etc. Njengoba zimbili kanje ngu gogo nomkhulu akwenzeki ukuthi ihambe iyodwa , kunendoda nomfazi. Ziyashadiswa , Uzofaka emanzini ekomtshini umfazi ushona phansi uyahlehla, le engubaba iyaphakama ufuna nokuphuma emanzini, lento uzoyithatha uyipheke nemithi yakho uyibilise emanzini anomuthi uyibike kwabakini uyiqinise, besewuyibhoboza imbibo encane bese uyihlanganisa nobuhlalu bakho (beards) besewufaka esandleni. Noma ungabufakanga ubuhlalu ayikho nkinga, Kufanele uyiphahlele ngoba inamandla lento, Ihove. move over Ntindili there is a new Sherrif in town ! Iyadula ke ngane zakwethu uR400 uzowukhipha. Uma uzo order lento sizoma ukuthi siyifake kahle incane lento , ngoba ingalahleka, wena usuzofika ke uma ubashadise uzofaka emanzini ubuze kuthi owesifazana ngumuphi , owesilisa ngumuntu. Hove