Blogs

Izilwane ezithutha izindaba

Posted by Mpumelelo Ncube on

Ntulo ( ghecko)Lizard ( umpakwa)Gundwane ( impuku) ilulwane (bat)Uzigade lezinto endlini. Zisetshenziswa ngabathakathi ukuthutha izindaba, ziyalalela nixoxa nihlela , ziyorepota. Ikakhulu igundwane liyinkinga kakhulu liyashesha lihlakaniphile very clever wena uzozitshela kuthi ayi yigundwane nje kanti yisilwane somthakathi. Uthi wenze into uthole kuthi kudala besazi debezwile kuthi nifuna ukuthenga imoto. Kungenzeki. Ndaaaaaaaaaaaaaaaaa

Read more →


Ukuphahla

Posted by Mpumelelo Ncube on

UkuphahlaIsnuffImpepho Amakhandlela blue, yellowLamakhandlela ahlanganisa izidalwa zakini kubo kamama nakubo kababa. Uyellow n blue. Uma uzophahla kufanele uhlambuluke 3 days ungenzi ucansi, uphahla ungadlanga empty stomach ukuzwe uzwakale kahle lento oyicelayo . Uphahla ekuseni ngo 5am nantambama ngo 5pm uma kushona ilanga selibantu bahle. Ekuseni ukhuluma nabogogo , ntambama ukhuluma namakhehla. Noma ungasayishisanga impepho ayikho nkinga uzosebenzisa isnuff sodwa. Kuyavuma ngoba uthola kuthi uhlala endaweni engavumi kuthi ushise impempo. Isnuff sidwa utaphahla ngaso. Uma uzophahla ungabizi izibongo. Ngiyangibuye ngingathandisisi ukubiza izibongo , Ungaqondisi emuntwini thizeni ngoba uthola kuthi kunemfihlo ekhaya ongayazi or isikolodo esikhona ngawe or ngomkhulu wakho. Uthole kuthi...

Read more →